H.Clean

blog

اندر حکایت اوتی!

در بحبوحه کووید بود که بیمارستانها دربه در دنبال پزشک برای کشیک در بخش های کرونا بودند و ما برای کشیکهای غیرموظف داوطلب شدیم که در قبال مقداری پول در بخش های کرونا فعالیت کنیم! اما هیچوقت این پول به ما نرسید تا چند روز قبل که بالاخره پول ها به حساب اومد و بعد از چندین ماه رفت و آمد گفتند 10 درصد مالیات کم میشه و 7 درصد هم همیجوری دوست داریم چون پول نداریم کسر کنیم! چرا 7درصد؟ مثلا چرا 5درصد نه؟! هیچکس نمیدونه. دنبال هم کردیم هیچکس گردن نمی گیره که این پول تحت چه عنوانی کسر شده و خرج چی شده!!!